Y/Bridge & Summa St Thomas Akron, Ohio - Franksusa